Dokumenty wymagane do kategorii wizy D

  • Visa Application Form (Kwestionariusz) wypełniony łacińskimi literami zatrzymany z fotografią.
  • Kolorowe zdjęcia 3,5 x 4,5 cm.
  • Paszport oraz kopię pierwszej strony paszportu. Paszport musi zawierać co najmniej 2 puste strony przeznaczone do wiz i być ważny co najmniej 3 miesiące od daty wygaśnięcia ważności wizy.
  • Polisa ubezpieczeniowa oraz kopię otrzymania zakupu polisy ubezpieczeniowej.
  • Zaproszenie i jego kopia. Zaproszenie powinno zawierać informacje na temat pracodawcy (nazwa firmy, podpis i pieczątka), dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, data urodzenia, serię i numer paszportu), czas trwania pobytu za granicą (tytuł, data i liczba dni pobytu) i data wydania podpis i pieczęć osoby w Powiatowym Urzędzie pracy.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password

Job Quick Search

Cart

Koszyk